Archive for February, 2012

ಶ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕೀ

Thursday, February 2nd, 2012

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ- ದೇವಿ ತ್ವ೦ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾಯಿನಿ| ಕಲೌಹಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಮುಪಾಯ೦ ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ನತ:| ದೇವ್ಯುವಾಚ- ಶ್ರುಣು ದೇವ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಲೌ ಸರ್ವೇಷ್ಟ ಸಾಧನ೦| ಮಯಾ ತವೈವ ಸ್ನೇಹೇನಾಪ್ಯ೦ಬಾಸ್ತುತಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ|| ಓ೦ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮ೦ತ್ರಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿ: ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛ೦ದ:,ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ:, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ೦ ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕೀ ದುರ್ಗಾಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗ;| ಜ್ಞಾನಿನಾಪಿ ಚೇತಾ೦ಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತೀ ಹಿ ಸಾ| ಬಲಾದಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ […]