+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in
ಓ೦ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿ೦ಶನ್ನಾಮ ಮಾಲಾ-ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಮಗಳು|

  Monday, July 27th, 2015

ಓ೦ ದುರ್ಗಾಯೈನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗ...

Read More
ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

  Monday, July 27th, 2015

  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ :- ಶುತಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸ೦ಗ್ರಾ...

Read More
ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ

  Monday, July 20th, 2015

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ- ಈಶ್ವರ...

Read More
Back To Top