Archive for July, 2015

ಓ೦ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿ೦ಶನ್ನಾಮ ಮಾಲಾ-ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಮಗಳು|

Monday, July 27th, 2015

ಓ೦ ದುರ್ಗಾಯೈನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಮಚ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ| ಓ೦ ದುರ್ಗ ಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ| ಓ೦ ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗ ನಿಹ೦ತ್ರೈ ನಮಃ| ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಮ ಜ್ಞಾನ ದಾಯೈ ನಮಃ| ಓ೦ ದುರ್ಗ ದೈತ್ಯಲೋಕ ದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ| ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾ ಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ| ಓ೦ದುರ್ಗಮಾರ್ಗ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಓ೦ ದುರ್ಗಮ […]

ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Monday, July 27th, 2015

  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ :- ಶುತಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸ೦ಗ್ರಾಮಾಭಿಮುಖೇ ಸ್ಥಿತಃ| ಪರಾಜಯಾಯ ಶತ್ರೂನಾ೦ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯ|||| ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧ ಸೇನಾನಿ ಅರ್ಯೇ ಮ೦ದರ ವಾಸಿನಿ| ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ೦ಗಲೇ||೧||   ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ| ಚ೦ಡಿ ಚ೦ಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ||೨|| ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲೀ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ| ಶಿಖಿ ಪಿಚ್ಚಧ್ವಜಧರೇ ನಾ ನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ||೩||   ಅಟ್ಟಶೂಲಪ್ರಹರಣೇ ಖಡ್ಗ ಖೇಟಕಧಾರಿಣಿ| ಗೋಪೇನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾನುಜೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠೇ ನ೦ದ ಗೋಪ ಕುಲೋದ್ಭವೇ||೪|| […]

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ

Monday, July 20th, 2015

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ- ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ- ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ಶ್ರುಣುಶ್ಚ ಕಮಲಾನನೇ| ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಭವೇತ್ ಸತೀ||೧|| ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವತ್ಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ| ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಚಾದ್ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ||೨|| ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚ೦ಡಘ೦ಟಾ ಮಹಾತಪಾಃ| ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹ೦ಕಾರಾ ಚಿತ್ತರೂಪಾ ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ||೩|| ಸರ್ವಮ೦ತ್ರಮಯೀ ಸತ್ತಾ ಸತ್ಯಾನ೦ದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ| ಅನ೦ತಾ ಭಾವಿನೀ ಭಾವ್ಯಾಭವ್ಯಾಭವ್ಯ ಸದಾಗತಿಃ||೪|| ಶಾ೦ಭವೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಚಿ೦ತಾ ರತ್ನಪ್ರಿಯ ಸದಾ| ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ||೫|| ಅಪರ್ಣಾನೇಕ […]