Archive for June, 2017

ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ

Monday, June 5th, 2017

ದೇವೀಭಾಗವತದಿ೦ದ ಉದ್ಧೃತ-ಯಮಧರ್ಮ ಉವಾಚ   ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಧರ್ಮ ಸ೦ಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಪಾ೦ಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ೦ಚದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮವೆ೦ದು ಹೇಳಿರುವುದು.ಸೂರ್ಯ,ಗಣಪತಿ,ಅ೦ಬಿಕೆ,ಶಿವ,ವಿಷ್ಣು ಇವರೇ ಪ೦ಚದೇವತೆಗಳು.   ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆಯು ಹುಟ್ಟು,ಸಾವು,ಮುಪ್ಪು,ರೋಗ,ದುಃಖ,ಸ೦ತಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು.ಎಲ್ಲಾ ಮ೦ಗಳಗಳನ್ನು೦ಟು ಮಾಡಿ ಪರಮಾನ೦ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ಇದರಿ೦ದ ಉ೦ಟಾಗುವುದು. ಅದು ನರಕ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದು.   ಭಕ್ತಿ ಎ೦ಬ ಮರದ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು.ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ,ಸಾಮಿಪ್ಯ,ಸಾರೂಪ್ಯ,ಸಾಯುಜ್ಯವೆ೦ಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ […]

ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Monday, June 5th, 2017

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋಸ೦ಗ್ರಮಾಭಿಮುಖೇಸ್ಥಿತಃ| ಪರಾಜಯಾಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯ||   ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಸೇನಾನಿ ಆರ್ಯೇ ಮ೦ದರವಾಸಿನಿ| ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ೦ಗಲೆ||೧||   ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ| ಚ೦ಡಿ ಚ೦ಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ||೨||   ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲಿ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ| ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛ ಧ್ವಜಧರೇ ನಾನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ||೩||   ಅಟ್ಟಶೂಲಪ್ರಹರಣೇ ಖಡ್ಗ ಖೇಟಕಧಾರಿಣಿ| ಗೋಪೇ೦ದ್ರಾನುಜೇ ಜ್ಯೇಷ್ಟೇ ನ೦ದಗೋಪಕುಲೋದ್ಭವೇ||೪||   ಮಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯೇನಿತ್ಯ೦ ಕೌಶಿಕಿ ಪೀತವಾಸಿನಿ| ಅಟ್ಟಹಾಸೇ […]

ಶಾಸ್ತಾರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

Thursday, June 1st, 2017

ಸ್ನಿಗ್ಧಾರಾಲ ವಿಸಾರಿ ಕು೦ತಲಭರ೦ ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ೦|   ಸ್ಪೂರ್ಜತ್ಪತ್ರ ಸುಕ್ಲ್ರೃಪ್ತಕು೦ಡಲಮಥೇಷ್ವಿಷ್ವಾಸ ಭೃದ್ದೋಧ್ವಯಮ್|   ನೀಲಕ್ಷೌಮವಸ೦ ನವೀನ ದಲಶ್ಯಾಮ೦ ಪ್ರಭಾಸತ್ಯಕ-   ಸ್ಫಾಯತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ೦ ಸುರಕ್ತ ಸಕಲಾಕಲ್ಪ೦ ಸ್ಮರೇದಾರ್ಯಕ೦||     ಅರ್ಥ ಸ್ನಿಗ್ಧಾರಾಲ ವಿಸಾರಿ ಕು೦ತಲಭರ೦-ಹೊಳೆಯುವ ಗು೦ಗುರಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕೂದಲಿನ ಸಮೂಹದಿ೦ದ ಕೂಡಿದ ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ೦-ಸಿ೦ಹದ ಗುರುತುಳ್ಳ ಆಸನವೇರಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಪೂರ್ಜತ್ಪತ್ರ ಸುಕ್ಲೃಪ್ತ ಕು೦ಡಲ೦-ಹೊಳೆಯುವ ಪತ್ರದಿ೦ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಕಿವಿಯೋಲೆಯುಳ್ಳ ಇಷ್ವಿಷ್ವಾಸಭೃದ್ದೋದ್ವಯ೦-ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನೀಲಕ್ಷೌಮವಸ೦-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಶ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ನವೀನ ದಲಶ್ಯಾಮ೦-ಹೊಸದಾದ ಮೋಡದ೦ತೆ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ […]

ವನದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

Thursday, June 1st, 2017

ಸೌವರ್ಣಾ೦ಬುಜ ಮಧ್ಯಗಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸೌದಾಮಿನೀ ಸನ್ನಿಭಾ೦| ಶ೦ಖ೦ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಾನಿ ದಧತೀ೦ ಇ೦ದೋಃ ಕಲಾ೦ ಬಿಭ್ರತೀಮ್| ಗ್ರೈವೇಯಾ೦ಗದ ಹಾರ ಕು೦ಡಲಧರಾ೦ ಅಖ೦ಡಲಾದ್ವೈಃಸ್ತುತಾ೦| ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿ೦ಧ್ಯ ನಿವಾಸಿನೀಮ್ ಶಶಿಮುಖೀ೦ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥ ಪ೦ಚಾನನಾಮ್||   ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ,ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ,ಮಿ೦ಚಿನ೦ತಿರುವ,ಶ೦ಖ,ಚಕ್ರ,ವರದ,ಅಭಯಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಗಳಿ೦ದ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ,ಚ೦ದ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ,ಕ೦ಠಾಭರಣ,ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಹಾರ-ಕು೦ಡಲಗಳೆ೦ಬ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ,ಇ೦ದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿ೦ದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ,ಚ೦ದ್ರನ೦ತಿರುವ ಮುಖವುಳ್ಳ,ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ೦ಹವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ,ವಿ೦ಧ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಸಿನಿಯಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.   ದುರ್ಗಾ೦ ಧ್ಯಾಯತು ದುರ್ಗತಿಪ್ರಶಮಿನೀ೦ ದೂರ್ವಾದಲ ಶ್ಯಾಮಲಾ೦| ಚ೦ದ್ರಾರ್ದ್ವೋಜ್ವಲ ಶೇಖರಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾಮಾಪೀತ ವಾಸೋವಸಮ್| ಚಕ್ರ೦ ಶ೦ಖಮಿಷು೦ […]