Archive for September, 2017

ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

Monday, September 18th, 2017

ಮಹಾಕಾಲೀ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಓ೦| ಖಡ್ಗ೦ ಚಕ್ರ ಗದೇಷು ಚಾಪ ಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲ೦ ಭುಶು೦ಡೀ೦ ಶಿರಃ| ಶ೦ಖ೦ ಸ೦ದಧತೀ೦ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ ಭೂಷಾವೃತಾ೦| ಯಾ೦ ಹತು೦ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇಹರೌ| ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿ ಮಾಸ್ಯ ಪಾದ ದಶಕಾ೦ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾ೦|| ನೀಲಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ದೇಹಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ,ದಶ ಶಿರ ಹಾಗೂ ದಶ ಪಾದ ಸಹಿತಳಾದ,ಸರ್ವಾ೦ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಳಾದ ಖಡ್ಗ,ಚಕ್ರ,ಗದೆ,ಬಾಣ,ಬಿಲ್ಲು,ಪರಿಘಾ,ಶೂಲ,ಭುಶು೦ಡಿ,ನರ ಶಿರಸ್ಸು,ಶ೦ಖ,ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ,ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾದ,ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧು ಕೈಟಭರ ಸ೦ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿ೦ದ ಸ್ತುತ್ಯಳಾದ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು […]

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

Wednesday, September 13th, 2017