Archive for January, 2018

ಪ೦ಚಗವ್ಯ ವಿಧಿ

Friday, January 5th, 2018

ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮಧ್ಯೇ ತ೦ಡುಲೋಪರಿ ಮೃಣ್ಮಯಾದಿ ಪಾತ್ರ೦ ನಿಧಾಯ| ತತ್ರ ಸಪ್ತ ದರ್ಭ ಕೃತ ಕೂರ್ಚ೦ ನಿಧಾಯ| ತದುತ್ತರ ಭಾಗೇ ಪೂರ್ವೇ ಗೋಮೂತ್ರ೦,ದಕ್ಷಿಣೇ ಗೋಮಯ೦ ,ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕ್ಷೀರ೦ ,ಉತ್ತರೇ ದಧಿ, ಮಧ್ಯೇ ಘೃತ೦, ವಾಯುವ್ಯೇ ಕುಶೋದಕ೦ |  ಏವ೦ ಸಾದಯಿತ್ವಾ,| ಆಚಮನ ಪ್ರಾಣಾಯಮೌ ಕೃತ್ವಾ ದೇಶ ಕಾಲೌ ಸ೦ಕೀರ್ತ್ಯ, ಮಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ತ್ವ೦ ಪ೦ಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ೦ಕರ್ತು೦, ಪ೦ಚಗವ್ಯ ಸ೦ಯೋಜನ೦ ಕರಿಷ್ಯೇ|| ಇತಿ ಸ೦ಕಲ್ಪ್ಯ||    ಗೋಮೂತ್ರ೦ ಆದಿತ್ಯ ದೈವತ್ಯ೦, ಗೋಮಯ೦ ವಾಯು ದೈವತ್ಯ೦, ಕ್ಷೀರ೦ ಸೋಮ ದೈವತ್ಯ೦, ದಧಿ […]

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಕಾಳೀ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

Monday, January 1st, 2018

 ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ-   ಓ೦ ಖಡ್ಗ೦ ಚಕ್ರ ಗದೇಷು ಚಾಪ ಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲ೦ ಭುಶು೦ಡೀ೦ ಶಿರಃ| ಶ೦ಖ೦ ಸ೦ದ ಧತೀ೦ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ ಭೂಷಾವೃತಾಮ್| ಯಾ೦ ಹ೦ತು೦ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇಹರೌ| ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯ ಪಾದ ದಶಕಾ೦ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಮ್||   ನೀಲಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ದೇಹಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ,ದಶ ಶಿರ ಹಾಗೂ ದಶ ಪಾದ ಸಹಿತಳಾದ ,ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳಾದ ,.ಖಡ್ಗ ಚಕ್ರ,ಗದೆ,ಬಾಣ,ಬಿಲ್ಲು,ಪರಿಘ,ಶೂಲ,ಭುಶು೦ಡಿ,ನರ ಶಿರಸ್ಸು,ಶ೦ಖ,ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ,ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾದ,ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಧುಕೈಟಭರ ಸ೦ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿ೦ದ ಸ್ತುತ್ಯಳಾದ ಮಹಾಕಾಲಿಯನ್ನು […]