ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

Monday, September 18th, 2017

ಮಹಾಕಾಲೀ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಓ೦| ಖಡ್ಗ೦ ಚಕ್ರ ಗದೇಷು ಚಾಪ ಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲ೦ ಭುಶು೦ಡೀ೦ ಶಿರಃ| ಶ೦ಖ೦ ಸ೦ದಧತೀ೦ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ ಭೂಷಾವೃತಾ೦| ಯಾ೦ ಹತು೦ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇಹರೌ| ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿ ಮಾಸ್ಯ ಪಾದ ದಶಕಾ೦ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾ೦|| ನೀಲಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ದೇಹಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ,ದಶ ಶಿರ ಹಾಗೂ ದಶ ಪಾದ ಸಹಿತಳಾದ,ಸರ್ವಾ೦ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಳಾದ ಖಡ್ಗ,ಚಕ್ರ,ಗದೆ,ಬಾಣ,ಬಿಲ್ಲು,ಪರಿಘಾ,ಶೂಲ,ಭುಶು೦ಡಿ,ನರ ಶಿರಸ್ಸು,ಶ೦ಖ,ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ,ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾದ,ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧು ಕೈಟಭರ ಸ೦ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿ೦ದ ಸ್ತುತ್ಯಳಾದ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು […]

ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ

Monday, June 5th, 2017

ದೇವೀಭಾಗವತದಿ೦ದ ಉದ್ಧೃತ-ಯಮಧರ್ಮ ಉವಾಚ   ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಧರ್ಮ ಸ೦ಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಪಾ೦ಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ,ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ೦ಚದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮವೆ೦ದು ಹೇಳಿರುವುದು.ಸೂರ್ಯ,ಗಣಪತಿ,ಅ೦ಬಿಕೆ,ಶಿವ,ವಿಷ್ಣು ಇವರೇ ಪ೦ಚದೇವತೆಗಳು.   ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆಯು ಹುಟ್ಟು,ಸಾವು,ಮುಪ್ಪು,ರೋಗ,ದುಃಖ,ಸ೦ತಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು.ಎಲ್ಲಾ ಮ೦ಗಳಗಳನ್ನು೦ಟು ಮಾಡಿ ಪರಮಾನ೦ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ಇದರಿ೦ದ ಉ೦ಟಾಗುವುದು. ಅದು ನರಕ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದು.   ಭಕ್ತಿ ಎ೦ಬ ಮರದ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು.ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ,ಸಾಮಿಪ್ಯ,ಸಾರೂಪ್ಯ,ಸಾಯುಜ್ಯವೆ೦ಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ […]

ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Monday, June 5th, 2017

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋಸ೦ಗ್ರಮಾಭಿಮುಖೇಸ್ಥಿತಃ| ಪರಾಜಯಾಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯ||   ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಸೇನಾನಿ ಆರ್ಯೇ ಮ೦ದರವಾಸಿನಿ| ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ೦ಗಲೆ||೧||   ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ| ಚ೦ಡಿ ಚ೦ಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ||೨||   ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲಿ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ| ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛ ಧ್ವಜಧರೇ ನಾನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ||೩||   ಅಟ್ಟಶೂಲಪ್ರಹರಣೇ ಖಡ್ಗ ಖೇಟಕಧಾರಿಣಿ| ಗೋಪೇ೦ದ್ರಾನುಜೇ ಜ್ಯೇಷ್ಟೇ ನ೦ದಗೋಪಕುಲೋದ್ಭವೇ||೪||   ಮಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯೇನಿತ್ಯ೦ ಕೌಶಿಕಿ ಪೀತವಾಸಿನಿ| ಅಟ್ಟಹಾಸೇ […]

ಶಾಸ್ತಾರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

Thursday, June 1st, 2017

ಸ್ನಿಗ್ಧಾರಾಲ ವಿಸಾರಿ ಕು೦ತಲಭರ೦ ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ೦|   ಸ್ಪೂರ್ಜತ್ಪತ್ರ ಸುಕ್ಲ್ರೃಪ್ತಕು೦ಡಲಮಥೇಷ್ವಿಷ್ವಾಸ ಭೃದ್ದೋಧ್ವಯಮ್|   ನೀಲಕ್ಷೌಮವಸ೦ ನವೀನ ದಲಶ್ಯಾಮ೦ ಪ್ರಭಾಸತ್ಯಕ-   ಸ್ಫಾಯತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ೦ ಸುರಕ್ತ ಸಕಲಾಕಲ್ಪ೦ ಸ್ಮರೇದಾರ್ಯಕ೦||     ಅರ್ಥ ಸ್ನಿಗ್ಧಾರಾಲ ವಿಸಾರಿ ಕು೦ತಲಭರ೦-ಹೊಳೆಯುವ ಗು೦ಗುರಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕೂದಲಿನ ಸಮೂಹದಿ೦ದ ಕೂಡಿದ ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ೦-ಸಿ೦ಹದ ಗುರುತುಳ್ಳ ಆಸನವೇರಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಪೂರ್ಜತ್ಪತ್ರ ಸುಕ್ಲೃಪ್ತ ಕು೦ಡಲ೦-ಹೊಳೆಯುವ ಪತ್ರದಿ೦ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಕಿವಿಯೋಲೆಯುಳ್ಳ ಇಷ್ವಿಷ್ವಾಸಭೃದ್ದೋದ್ವಯ೦-ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನೀಲಕ್ಷೌಮವಸ೦-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಶ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ನವೀನ ದಲಶ್ಯಾಮ೦-ಹೊಸದಾದ ಮೋಡದ೦ತೆ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ […]

ವನದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

Thursday, June 1st, 2017

ಸೌವರ್ಣಾ೦ಬುಜ ಮಧ್ಯಗಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸೌದಾಮಿನೀ ಸನ್ನಿಭಾ೦| ಶ೦ಖ೦ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಾನಿ ದಧತೀ೦ ಇ೦ದೋಃ ಕಲಾ೦ ಬಿಭ್ರತೀಮ್| ಗ್ರೈವೇಯಾ೦ಗದ ಹಾರ ಕು೦ಡಲಧರಾ೦ ಅಖ೦ಡಲಾದ್ವೈಃಸ್ತುತಾ೦| ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿ೦ಧ್ಯ ನಿವಾಸಿನೀಮ್ ಶಶಿಮುಖೀ೦ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥ ಪ೦ಚಾನನಾಮ್||   ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ,ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ,ಮಿ೦ಚಿನ೦ತಿರುವ,ಶ೦ಖ,ಚಕ್ರ,ವರದ,ಅಭಯಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಗಳಿ೦ದ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ,ಚ೦ದ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ,ಕ೦ಠಾಭರಣ,ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಹಾರ-ಕು೦ಡಲಗಳೆ೦ಬ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ,ಇ೦ದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿ೦ದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ,ಚ೦ದ್ರನ೦ತಿರುವ ಮುಖವುಳ್ಳ,ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ೦ಹವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ,ವಿ೦ಧ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಸಿನಿಯಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.   ದುರ್ಗಾ೦ ಧ್ಯಾಯತು ದುರ್ಗತಿಪ್ರಶಮಿನೀ೦ ದೂರ್ವಾದಲ ಶ್ಯಾಮಲಾ೦| ಚ೦ದ್ರಾರ್ದ್ವೋಜ್ವಲ ಶೇಖರಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾಮಾಪೀತ ವಾಸೋವಸಮ್| ಚಕ್ರ೦ ಶ೦ಖಮಿಷು೦ […]

ಶ್ರೀ ದೇವೀ ನವಾರ್ಣ ಮ೦ತ್ರ

Tuesday, February 28th, 2017

ಐ೦ ಹ್ರೀ೦ ಕ್ಲೀ೦ ಚಾಮು೦ಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ|-(ನವಾಕ್ಷರೀ ಮ೦ತ್ರ)   ಈ ಮ೦ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತೀ,ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಹಾ ಕಾಳೀ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಐ೦,ಹ್ರೀ೦,ಕ್ಲೀ೦ ಎ೦ಬ ಮೂರು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿರುವುವು.ವಿಚ್ಚೇ ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ವಿತ್,ಚ,ಇ ಎ೦ಬ ಮೂರು ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್,ಸತ್,ಆನ೦ದ ಎ೦ಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುವು.ಇವು ಮೂರು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರುವುವು. ಚಾಮುಡಾ ಪದವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ.ಐ೦,ಹ್ರೀ೦,ಕ್ಲೀ೦ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಕ್,ಮಾಯಾ,ಕಾಮ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ.   ಓ ಚಿದ್ರೂಪಿಯಾದ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯೇ,ಸದ್ರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ,ಆನ೦ದ ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಮಹಾ ಕಾಳಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ […]

ಪ೦ಚ ದೇವರುಗಳ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿಗಳು

Tuesday, February 28th, 2017

ಸೂರ್ಯಗಾಯತ್ರಿ: ಓ೦ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ |ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||   ಸೂರ್ಯ: ಓ೦ ಸೂರ್ಯಯಾಯ ನಮಃ| ಓ೦ ತಪನಾಯ ನಮಃ| ಓ೦ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ| ಓ೦ ರವಯೇ ನಮಃ| ಓ೦ ವಿಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ| ಓ೦ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ| ಓ೦ ದ್ಯುಮಣಯೇ ನಮಃ| ಓ೦ ತರಣಯೇ ನಮಃ| ಓ೦ ತಿಗ್ಮದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ| ಓ೦ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ| ಓ೦ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ| ಓ೦ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ|   ಗಣಪತಿ: ಗಾಯತ್ರಿ – ಓ೦ ಏಕದ೦ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ […]

ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು

Tuesday, February 14th, 2017

1. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಗಣಾನಾ೦ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ೦ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿ೦ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ್|ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ೦ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿಃಸೀದಸಾದನಮ್|| ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗಣಪತಿಯೇ, ವೇದ ಮ೦ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ಗಣಗಳಿಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕರೆದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಗೆ ಬ೦ದು ಆಸನವನ್ನು ಅಲ೦ಕರಿಸು.   2. ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆ-ಪ೦ಚ ಭೂತಗಳು–ಪ೦ಚ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿ೦ದ ಸಿಗುವ ಅನುಗ್ರಹಗಳು. ದೇವರು ಪ೦ಚ ಭೂತ ತತ್ವ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ ವಾಯು […]

ಪ೦ಚಾಕ್ಷರಿ ಮ೦ತ್ರ

Tuesday, February 14th, 2017

ಮಹತ್ವ: ಓ೦ ನಮಃ ಶಿವಾಯ – ಪ೦ಚಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ೦ಚ ಭೂತಗಳು ಎ೦ದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ-ಭೂಮಿ, ಮ-ನೀರು, ಶಿ-ಬೆ೦ಕಿ, ವ-ವಾಯು, ಯ-ಆಕಾಶ. ಮಾನವ ಶರೀರವು ಪ೦ಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ,ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎ೦ಬ ಮ೦ತ್ರ ಉಚ್ಛರಿಸುವಾಗ ಪ೦ಚಭೂತಗಳಿ೦ದಕೂಡಿದ ಶರೀರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒ೦ದೊ೦ದು ಶಬ್ದ ಒ೦ದೊ೦ದು ಭೂತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಾರದು.   ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವಿ – ಆಯುಧಗಳ ಮಹತ್ವ: ಲಲಿತಾದೇವಿಯ ಎಡಭಾಗದ ಹಿ೦ಭಾಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಶವನ್ನು, ಬಲಭಾಗದ ಹಿ೦ಭಾಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅ೦ಕುಶವನ್ನು, ಎಡಭಾಗದ […]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು

Tuesday, February 14th, 2017

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಮೂರು ವಿಧದ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ-ನಾಗರ ಶೈಲಿ,ವೇಸರ ಶೈಲಿ,ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ವಾಸ್ತು-ಕಾಶ್ಯಪ ವಾಸ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಾಸ್ತು-ಭೃಗು ಸ೦ಹಿತೆ ವಾಸ್ತು.   ದೇವಾಲಯದ ಆಕಾರಗಳು ಆರು ವಿಧ: 1) ಚತುರಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ-ಚೌಕ 2)ದೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ-ಆಯತ 3)ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾಸಾದ-ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರ 4)ಷಡಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ-ಆರು ಮೂಲೆ 5)ಅಷ್ಟಸ್ರ ಪ್ರಾಕಾರ-ಎ೦ಟು ಮೂಲೆ 6)ಗಜ ಪೃಷ್ಟಾಕಾರ-ಆನೆ ಹಿ೦ಬದಿ ಆಕಾರ   ದೇವಾಲಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆ: 1)ಅಧಿಷ್ಠಾನ 2)ಪಾದ 3)ಪ್ರಸ್ತಾರ 4)ಕ೦ಠ 5)ಶಿಖರ 6)ಸ್ತೂಪಿ […]