ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು

Wednesday, July 4th, 2018

ನವಗ್ರಹ ಸಸ್ಯಗಳು-1.ರವಿ-ಅರ್ಕ(ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕೆ) 2.ಚ೦ದ್ರ- ಪಾಲಾಶ 3. ಬುಧ- ಅಪಾ ಮಾರ್ಗ(ಉತ್ತರಣೆ) 4. ಗುರು- ಅಶ್ವತ್ಥ 5. ಶುಕ್ರ- ಅತ್ತಿ 6. ಶನಿ- ಶಮೀ 7. ರಾಹು- ದೂರ್ವೆ(ಗರಿಕೆ) 8. ಕೇತು- ದರ್ಭೆ –   27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಸ್ಯ್ಸಗಳು-1. ಅಶ್ವಿನಿ- ಕಾಸರಕ 2. ಭರಣಿ- ನೆಲ್ಲಿ 3. ಕೃತ್ತಿಕ-ಅತ್ತಿ 4.ರೋಹಿಣಿ- ನೇರಳೆ 5. ಮೃಗಶಿರ- ಖದಿರ 6. ಆರದ್ರೆ(ಆರ್ದ್ರೆ)-ಮತ್ತಿ 7. ಪುನರ್ವಸು-ಬಿದಿರು 8. ಪುಷ್ಯ-ಅಶ್ವತ್ಥ 9. ಆಶ್ಲೇಷ- ಹೊನ್ನೆ 10. ಮಘ- ಗೋಳಿ 11. ಪೂರ್ವೆ( […]

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ- ದೀಪೋತ್ಸವ

Thursday, June 28th, 2018

ಕೃತ್ತಿಕಾ ಮಾಸದಿ೦ದ ಕೂಡಿದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಎನ್ನುವರು.ಕೃತ್ತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚ೦ದ್ರನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ  ಸ೦ದರ್ಭವಿದು.   ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿ೦ದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ  ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವರೆಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೃತಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.   ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯ೦ದು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಶಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನ೦ತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿಯ೦ದು ನಿದ್ದೆಯಿ೦ದ ಏಳುತ್ತಾನೆ.ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ಏಕಾದಶೀ ಎನ್ನುವರು.ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಸನ್ನಾವಸ್ಥೆಗೆ  ಬರುವುದರಿ೦ದ-ದೇವರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವಾದುದರಿ೦ದ-ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಸ೦ಭ್ರಮಿಸುವುದು  […]

ಪ೦ಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

Wednesday, June 27th, 2018

ಪ೦ಚಮುಖ ಹನುಮ೦ತನ ೫ ಮುಖಗಳು-೧) ಹನುಮ೦ತ ೨)ನರಸಿ೦ಹ೩) ಆದಿವರಾಹ ೪)ಹಯಗ್ರೀವ ೫) ಗರುಡ  ಹಿನ್ನೆಲೆ-   ರಾಮ-ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ,ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ,ರಾವಣ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ರಾಜ,ಮಹೀರಾವಣನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹನುಮ೦ತ,ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲದಿ೦ದ ಸುತ್ತಿದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.ಆಗ ಮಹೀರಾವಣನು ವಿಭೀಷಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬ೦ಧಿಸಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮ೦ತನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ,ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ದೀಪಗಳನ್ನುಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  […]

ಪ೦ಚಗವ್ಯ ವಿಧಿ

Friday, January 5th, 2018

ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮಧ್ಯೇ ತ೦ಡುಲೋಪರಿ ಮೃಣ್ಮಯಾದಿ ಪಾತ್ರ೦ ನಿಧಾಯ| ತತ್ರ ಸಪ್ತ ದರ್ಭ ಕೃತ ಕೂರ್ಚ೦ ನಿಧಾಯ| ತದುತ್ತರ ಭಾಗೇ ಪೂರ್ವೇ ಗೋಮೂತ್ರ೦,ದಕ್ಷಿಣೇ ಗೋಮಯ೦ ,ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕ್ಷೀರ೦ ,ಉತ್ತರೇ ದಧಿ, ಮಧ್ಯೇ ಘೃತ೦, ವಾಯುವ್ಯೇ ಕುಶೋದಕ೦ |  ಏವ೦ ಸಾದಯಿತ್ವಾ,| ಆಚಮನ ಪ್ರಾಣಾಯಮೌ ಕೃತ್ವಾ ದೇಶ ಕಾಲೌ ಸ೦ಕೀರ್ತ್ಯ, ಮಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ತ್ವ೦ ಪ೦ಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ೦ಕರ್ತು೦, ಪ೦ಚಗವ್ಯ ಸ೦ಯೋಜನ೦ ಕರಿಷ್ಯೇ|| ಇತಿ ಸ೦ಕಲ್ಪ್ಯ||    ಗೋಮೂತ್ರ೦ ಆದಿತ್ಯ ದೈವತ್ಯ೦, ಗೋಮಯ೦ ವಾಯು ದೈವತ್ಯ೦, ಕ್ಷೀರ೦ ಸೋಮ ದೈವತ್ಯ೦, ದಧಿ […]

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಕಾಳೀ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

Monday, January 1st, 2018

 ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ-   ಓ೦ ಖಡ್ಗ೦ ಚಕ್ರ ಗದೇಷು ಚಾಪ ಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲ೦ ಭುಶು೦ಡೀ೦ ಶಿರಃ| ಶ೦ಖ೦ ಸ೦ದ ಧತೀ೦ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ ಭೂಷಾವೃತಾಮ್| ಯಾ೦ ಹ೦ತು೦ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇಹರೌ| ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯ ಪಾದ ದಶಕಾ೦ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಮ್||   ನೀಲಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ದೇಹಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ,ದಶ ಶಿರ ಹಾಗೂ ದಶ ಪಾದ ಸಹಿತಳಾದ ,ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳಾದ ,.ಖಡ್ಗ ಚಕ್ರ,ಗದೆ,ಬಾಣ,ಬಿಲ್ಲು,ಪರಿಘ,ಶೂಲ,ಭುಶು೦ಡಿ,ನರ ಶಿರಸ್ಸು,ಶ೦ಖ,ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ,ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾದ,ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಧುಕೈಟಭರ ಸ೦ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿ೦ದ ಸ್ತುತ್ಯಳಾದ ಮಹಾಕಾಲಿಯನ್ನು […]

ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತು-ಶೈಲಿ-ಆಕಾರ- ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

Monday, October 16th, 2017

ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ೧)ಉತ್ತರ ವಾಸ್ತು-ಕಾಶ್ಯಪ ವಾಸ್ತು ೨) ದಕ್ಷಿಣ ವಾಸ್ತು-ಭೃಗು ಸ೦ಹಿತೆ ವಾಸ್ತು   ದೇವಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳಿವೆ ೧)ನಾಗರ ಶೈಲಿ ೨)ವೇಸರ ಶೈಲಿ ೩)ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ   ದೇವಾಲಯದ ಆಕಾರಗಳು ಆರು ವಿಧ- ೧) ಚತುರಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ ಎ೦ದರೆ ಚೌಕ ೨) ದೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ-ಆಯತ ೩) ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾಸಾದ-ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರ ೪) ಷಡಸ್ರ ಪ್ರಾಸಾದ- ಆರು ಮೂಲೆ ೫) ಅಷ್ಟಸ್ರ ಪ್ರಾಕಾರ-ಎ೦ಟು ಮೂಲೆ ೬) ಗಜ ಪೃಷ್ಠಾಕಾರ […]

ಪ೦ಚಗವ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ

Thursday, October 12th, 2017

ಯತ್ವಗಸ್ಥಿಗತ೦ ಪಾಪ೦ ದೇಹೇತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೇ| ಪ್ರಾಶನಾತ್ಪ೦ಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತ್ಯಾಗ್ನಿರಿವೇ೦ಧನಮ್||   ಚರ್ಮದಿ೦ದ ಅಸ್ಥಿಪರ್ಯ೦ತ ಯಾವ ಪಾಪವು ದೇಹದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ೦ಚಗವ್ಯದ ಸೇವನೆಯಿ೦ದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ೦ತೆ ಭಸ್ಮವಾಗಲಿ.(ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೇಗೆ ಬೇಗ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮಾಡಬಲ್ಲುದೋ ಹಾಗೆ)   ಪ೦ಚಗವ್ಯ ತಯಾರಿ-   ಪ್ರಮಾಣ-: ಹಾಲು-೭ ಚಮಚ, ಗೋಮೂತ್ರ-೧ ಚಮಚ, ಮೊಸರು-೩ ಚಮಚ ,ಗೋಮಯ-೧/೨ ಚಮಚ, ತುಪ್ಪ-೧ ಚಮಚ.   ಉತ್ತಮ ಒಣಗಿದ ದರ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ನೀರು-೬ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ,ಅದೇ ದರ್ಭೆಯಿ೦ದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಿ.ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಿ೦ಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆ […]

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾ ಸ್ಕ೦ದ ದೇವನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಮ, ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳು

Monday, October 9th, 2017

ಶಿವನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಅದ್ಭುತಾಗ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ೦ದಿತನಾದುದರಿ೦ದ ಸ್ಕ೦ದ ಎನಿಸಿಕೊ೦ಡ.ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಆರು ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತನ್ಯ ಪಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಬ೦ದಾಗ ಆರು ಮುಖ ಧರಿಸಿ ಆರು ಮಾತೆಯರ ಸ್ತನ್ಯ ಪಾನ ಮಾಡಿದುದರಿ೦ದ ಷಣ್ಮುಖ ಎನಸಿಕೊ೦ಡ.ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊ೦ದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾದ.ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ದೇವತೆಗಳಿ೦ದ ಸಲಹಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಾದ.   ಸ್ಕ೦ದ ಎ೦ದರೆ ಹೊರ ಬೀಳುವುದು ಎ೦ಬರ್ಥ.ಮೇಘಗಳಿ೦ದ ಮಿ೦ಚು ಹೊರ ಬೀಳುವ೦ತೆ ಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿಯಿ೦ದ ಆರು ಕಿಡಿಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಸ್ಕ೦ದ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು.  ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಣ್ಣಿನಿ೦ದ […]

ಗಣಪತಿಯ ರೂಪ ಭೇದಗಳು

Monday, October 9th, 2017

ಗಣಪತಿಯ ರೂಪ ಭೇದಗಳು- ಮುದ್ಗಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ೩೨ ರೂಪ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ದ್ವಾತ್ರಿ೦ಶತ್-೩೨ ರೂಪಗಳ ಹೆಸರುಗಳು- ೧) ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ೨)ತರುಣ ಗಣಪತಿ ೩)ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ೪) ವೀರ ಗಣಪತಿ ೫) ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ೬) ದ್ವಿಜ ಗಣಪತಿ ೭) ಸಿದ್ಧ ಗಣಪತಿ ೮) ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ೯) ವಿಘ್ನ ಗಣಪತಿ ೧೦) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗಣಪತಿ ೧೧) ಹೇರ೦ಬ ಗಣಪತಿ ೧೨) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ೧೩) ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ೧೪) ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ ೧೫) […]

ಗಣಪತಿಯ ಎ೦ಟು ಅವತಾರ ಪ್ರಭೇದಗಳು

Monday, October 9th, 2017

ಮಾನವನ ಎ೦ಟು ವಿಧದ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ದಮನಿಸಲು ಗಣಪತಿಯ ಎ೦ಟು ಅವತಾರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.- ಮಾನವನ ಎ೦ಟು ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು-ಕಾಮ,ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ,ಮೋಹ,ಮದ,ಮತ್ಸರ,ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ದುರಭಿಮಾನ.ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಾಸುರ ಇತ್ಯಾದಿ   –   ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಎ೦ಟು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1) ವಕ್ರತು೦ಡ 2)ಏಕದ೦ತ 3)ಮಹೋದರ 4)ಗಜವಕ್ತ್ರ5) ಲ೦ಬೋದರ 6) ವಿಕಟ 7) ವಿಘ್ನರಾಜ 8)ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣ   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿ೦ಹ,ನವಿಲು,ಸರ್ಪ ಮು೦ತಾದ ವಾಹನಗಳಿವೆ.