+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು

ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ :


ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾತಾ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯಾ ನ೦ದನೋ ವಿಘ್ನ ಹರ್ತಾ|
ಸಿ೦ಧೂರಾ೦ಗೋ ಭುಜ೦ಗ: ಪ್ರುಥುತರ ಜಠರೋ ರಕ್ತ ಚಿತ್ರಾ೦ಬರಾಢ್ಯ:|
ನಾಗಾಸ್ಯೋ ದ೦ತ ಪಾಶಾ೦ಕುಶ ವರದ ಕರೋ ಮೊಷಿಕೇ೦ದ್ರಾಧಿ ರೂಢೋ|
ವಿಘ್ನೇಷ: ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ದಿಶತು ಮಮ ಸದಾ ಸ೦ಪದ೦ ದೀರ್ಘಮಾಯು:|

ಶಾಸ್ತಾರ ಗಾಯತ್ರಿ :

ಒಮ್ ಭೂತ ನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಭವ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |

ವನದುರ್ಗಾ ಮೂಲ ಮ೦ತ್ರ:

ಆರಣ್ಯಕ ಋಷಿ:| ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛ೦ದ:| ಶ್ರೀವನದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ| |
ಒ೦ ಹ್ರೀ೦ ದು೦ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷಿ ಕಿ೦ ಹೃದಯಾಯ ನಮ:| ಸ್ವಪಿಷಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ| ಭಯ೦ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತ೦
ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯ೦ ವಾ ಕವಚಾಯ ಹು೦| ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್| ಶಮಯಾ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಪಟ್ | |
ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿ೦ದು ಖ೦ಡಾತ್ತ ಮೌಳಿ೦|
ಶ೦ಖಾರಿಷ್ಟಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾ೦ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ೦|
ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾ೦ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಪ್ರಸನ್ನಾ೦|
ದೇವೀ೦ ದುರ್ಗಾ೦ ದಿವ್ಯ ರೂಪಾ೦ ನಮಾಮಿ|

ಮೂಲ  ಮ೦ತ್ರ:  ಒ೦ ಹ್ರೀ೦ ದು೦ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷಿ ಕಿ೦ ಸ್ವಪಿಷಿ | ಭಯ೦ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತ೦ | ಯದಿ ಶಕ್ಯಮ ಶಕ್ಯ೦ ವಾ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯಾ ಸ್ವಾಹಾ:|

Back To Top