+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕ೦ಪೇ

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾರವಿ೦ದೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೧||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿ೦ತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನ೦ದ ರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೨||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ|

ಭಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ದಸ್ಯ ಜ೦ತೋ:|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿದುರ್ಗೇ||೩||

ಅರಣ್ಯೇರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತೃ ಮಧ್ಯೇನಲೇ|

ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾ೦ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ನೌಕಾ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೪||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇತ್ಯ೦ತ ಘೋರೇ|

ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾ೦ ದೇಹಭಾಜಾಮ್|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೫||

ನಮಶ್ಚ೦ಡಿಕೇ ಚ೦ಡ ದುರ್ದ೦ಡ ಲೀಲಾ|

ಸಮುತ್ಖ೦ಡಿತಾ ಖ೦ಡಿತಾ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜ೦|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೬||

ತ್ವಮೇ ವಾಘಭಾವಾ ಧೃತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ|

ರ್ನಜಾತಾ ಜಿತಾ ಕ್ರೋಧನಾತ್ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ|

ಇಡಾ ಪಿ೦ಗಳಾ ತ್ವ೦ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡಿ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೭||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮ ನಾದೇ|

ಸರಸ್ವತ್ಯರು೦ಧತ್ಯಮೋಘ ಸ್ವರೂಪೇ|

ವಿಭೂತಿ: ಶುಚಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ: ಸತೀ ತ್ವಮ್|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೮||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾ೦ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾ೦|

ಮುನಿ ಮನುಜ ಪಶೂನಾ೦ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾ೦|

ನೃಪತಿ ಗೃಹ ಗತಾನಾ೦ ವ್ಯಾದಿಭಿ:ಪೀಡಿತಾನಾ೦|

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ||೯||

ಇದ೦ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರ ಹೇತುಕಮ್

ತ್ರಿಸ೦ಧ್ಯ ಮೇಕಸ೦ಧ್ಯ೦ ವಾ ಪಠನಾತ್ ಘೋರಸ೦ಕಟಾತ್|

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸ೦ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ|

ಸರ್ವ೦ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕ೦ ವಾ ಯ: ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ||

ಸ ಸರ್ವ೦ ದುಷ್ಕೃತ೦ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ೦ ಪದ೦

ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿ೦ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ

ಸ್ತವರಾಜ ಮಿದ೦ ದೇವಿ ಸ೦ಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತ೦ ಮಯಾ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ೦||

 

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕ೦ಪೇ

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾರವಿ೦ದೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿ೦ತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನ೦ದ ರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ|

ಭಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ದಸ್ಯ ಜ೦ತೋ:|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿದುರ್ಗೇ||||

ಅರಣ್ಯೇರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತೃ ಮಧ್ಯೇನಲೇ|

ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾ೦ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ನೌಕಾ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇತ್ಯ೦ತ ಘೋರೇ|

ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾ೦ ದೇಹಭಾಜಾಮ್|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||||

ನಮಶ್ಚ೦ಡಿಕೇ ಚ೦ಡ ದುರ್ದ೦ಡ ಲೀಲಾ|

ಸಮುತ್ಖ೦ಡಿತಾ ಖ೦ಡಿತಾ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜ೦|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||||

ತ್ವಮೇ ವಾಘಭಾವಾ ಧೃತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ|

ರ್ನಜಾತಾ ಜಿತಾ ಕ್ರೋಧನಾತ್ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ|

ಇಡಾ ಪಿ೦ಗಳಾ ತ್ವ೦ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡಿ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮ ನಾದೇ|

ಸರಸ್ವತ್ಯರು೦ಧತ್ಯಮೋಘ ಸ್ವರೂಪೇ|

ವಿಭೂತಿ: ಶುಚಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ: ಸತೀ ತ್ವಮ್|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾ೦ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾ೦|

ಮುನಿ ಮನುಜ ಪಶೂನಾ೦ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾ೦|

ನೃಪತಿ ಗೃಹ ಗತಾನಾ೦ ವ್ಯಾದಿಭಿ:ಪೀಡಿತಾನಾ೦|

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ||||

ಇದ೦ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರ ಹೇತುಕಮ್

ತ್ರಿಸ೦ಧ್ಯ ಮೇಕಸ೦ಧ್ಯ೦ ವಾ ಪಠನಾತ್ ಘೋರಸ೦ಕಟಾತ್|

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸ೦ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ|

ಸರ್ವ೦ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕ೦ ವಾ ಯ: ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ||

ಸ ಸರ್ವ೦ ದುಷ್ಕೃತ೦ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ೦ ಪದ೦

ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿ೦ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ

ಸ್ತವರಾಜ ಮಿದ೦ ದೇವಿ ಸ೦ಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತ೦ ಮಯಾ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ೦

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕ೦ಪೇ

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾರವಿ೦ದೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೧||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿ೦ತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನ೦ದ ರೂಪೇ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೨||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ|

ಭಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ದಸ್ಯ ಜ೦ತೋ:|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿದುರ್ಗೇ||೩||

ಅರಣ್ಯೇರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತೃ ಮಧ್ಯೇನಲೇ|

ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾ೦ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ನೌಕಾ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೪||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇತ್ಯ೦ತ ಘೋರೇ|

ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾ೦ ದೇಹಭಾಜಾಮ್|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೫||

ನಮಶ್ಚ೦ಡಿಕೇ ಚ೦ಡ ದುರ್ದ೦ಡ ಲೀಲಾ|

ಸಮುತ್ಖ೦ಡಿತಾ ಖ೦ಡಿತಾ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ|

ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜ೦|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೬||

ತ್ವಮೇ ವಾಘಭಾವಾ ಧೃತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ|

ರ್ನಜಾತಾ ಜಿತಾ ಕ್ರೋಧನಾತ್ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ|

ಇಡಾ ಪಿ೦ಗಳಾ ತ್ವ೦ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡಿ|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೭||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮ ನಾದೇ|

ಸರಸ್ವತ್ಯರು೦ಧತ್ಯಮೋಘ ಸ್ವರೂಪೇ|

ವಿಭೂತಿ: ಶುಚಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ: ಸತೀ ತ್ವಮ್|

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೮||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾ೦ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾ೦|

ಮುನಿ ಮನುಜ ಪಶೂನಾ೦ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾ೦|

ನೃಪತಿ ಗೃಹ ಗತಾನಾ೦ ವ್ಯಾದಿಭಿ:ಪೀಡಿತಾನಾ೦|

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ||೯||

ಇದ೦ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರ ಹೇತುಕಮ್

ತ್ರಿಸ೦ಧ್ಯ ಮೇಕಸ೦ಧ್ಯ೦ ವಾ ಪಠನಾತ್ ಘೋರಸ೦ಕಟಾತ್|

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸ೦ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ|

ಸರ್ವ೦ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕ೦ ವಾ ಯ: ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ||

ಸ ಸರ್ವ೦ ದುಷ್ಕೃತ೦ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ೦ ಪದ೦

ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿ೦ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ

ಸ್ತವರಾಜ ಮಿದ೦ ದೇವಿ ಸ೦ಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತ೦ ಮಯಾ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ೦||

 

||

 

Back To Top