+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ

||ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||

 

||ಓಂ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||

 

|| ಹೇಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಮಿಂದು ಖಂಡಾತ್ತ ಮೌಲಿಂ ಶಂಖಾರಿಷ್ಠಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂತ್ರಿಣೇ ತ್ರಾಂ

ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ||

 

1. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |

2. ಓಂ ಸಾಧ್ವೈ ನಮಃ |

3. ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |

4. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |

5. ಓಂ ಭವಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |

6. ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

7. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |

8. ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |

9. ಓಂ ಆಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

10. ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

11. ಓಂ ಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

12. ಓಂ ಪಿನಾಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

13. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

14. ಓಂ ಚಂಡಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ |

15. ಓಂ ಮಹಾತಪಾಯೈ ನಮಃ |

16. ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ |

17. ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |

18. ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |

19. ಓಂ ಚಿತ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |

20. ಓಂ ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |

21. ಓಂ ಚಿತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |

22. ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

23. ಓಂ ಸತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |

24. ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

25. ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |

26. ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

27. ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

28. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

29. ಓಂ ಅಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

30. ಓಂ ಸದಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |

31. ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |

32. ಓಂ ದೇವಮಾತಾಯೈ ನಮಃ |

33. ಓಂ ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ |

34. ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |

35. ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

36. ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

37. ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

38. ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |

39. ಓಂ ಅನೇಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |

40. ಓಂ ಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |

41. ಓಂ ಪಾಟಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |

42. ಓಂ ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |

43. ಓಂ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

44. ಓಂ ಅಮೇಯವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |

45. ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ |

46. ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |

47. ಓಂ ಸುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |

48. ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |

49. ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |

50. ಓಂ ಮಾತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |

51. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |

52. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

53. ಓಂ ಐಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

54. ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |

55. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |

56. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |

57. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |

58. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |

59. ಓಂ ಪುರುಷಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |

60. ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

61. ಓಂ ಉತ್ಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

62. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ |

63. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |

64. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

65. ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |

66. ಓಂ ಬಹುಲಾಯೈ ನಮಃ |

67. ಓಂ ಬಹುಲಪ್ರೇಮಾಯೈ ನಮಃ |

68. ಓಂ ಸರ್ವವಾಹನ ವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |

69. ಓಂ ನಿಶುಂಭಶುಂಭಹನನ್ಯೈ ನಮಃ |

70. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

71. ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

72. ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

73. ಓಂ ಸರ್ವಾಸುರ ವಿನಾಶಾಯೈ ನಮಃ |

74. ಓಂ ಸರ್ವದಾನವಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

75. ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

76. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

77. ಓಂ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

78. ಓಂ ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |

79. ಓಂ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

80. ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |

81. ಓಂ ಏಕಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

82. ಓಂ ಕೈಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ |

83. ಓಂ ಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ |

84. ಓಂ ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ |

85. ಓಂ ಅಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ |

86. ಓಂ ಪ್ರೌಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

87. ಓಂ ವೃದ್ಧಮಾತಾಯೈ ನಮಃ |

88. ಓಂ ಬಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

89. ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |

90. ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |

91. ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |

92. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |

93. ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ |

94. ಓಂ ರೌದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |

95. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

96. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

97. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |

98. ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |

99. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |

100. ಓಂ ಜಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |

101. ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |

102. ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |

103. ಓಂ ಅನಂತಾಯ್ಯೈ ನಮಃ |

104. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

105. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |

106. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

107. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |

108. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

 

Back To Top