+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಪ೦ಚ ದೇವರುಗಳ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿಗಳು

ಸೂರ್ಯಗಾಯತ್ರಿ:
ಓ೦ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ |ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
 
ಸೂರ್ಯ:
ಓ೦ ಸೂರ್ಯಯಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ತಪನಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ರವಯೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ವಿಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ದ್ಯುಮಣಯೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ತರಣಯೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ತಿಗ್ಮದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ|
 
ಗಣಪತಿ:
ಗಾಯತ್ರಿ – ಓ೦ ಏಕದ೦ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದ೦ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
 
ಓ೦ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಏಕದ೦ತಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ|
ಒ೦ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಲ೦ಬೋದರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಫಾಲಚ೦ದ್ರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ|
 
ದುರ್ಗೆ:
ಗಾಯತ್ರಿ-ಓ೦ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ | ಕನ್ಯಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
 
ಓ೦ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶಾ೦ತ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶಾ೦ಭವ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಭೂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶ೦ಕರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ನಾರಾಯಣ್ಯೈನಮಃ|
ಓ೦ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಮಹಾಲಕ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ಚ೦ಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ|
 
ಶಿವ:
ಗಾಯತ್ರಿ-ಓ೦ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನೋರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
 
ಓ೦ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶ೦ಕರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ಕಾಮಾ೦ಗ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶ್ರೀಕ೦ಠಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಹರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶಿವಾಯ ನಮಃ|
 
ವಿಷ್ಣು:
ಗಾಯತ್ರಿ-ಓ೦ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
 
ಓ೦ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಗೋವಿ೦ದಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ|
ಓ೦ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಹೃಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ|
ಓ೦ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ|

Back To Top