+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ವನದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

 

ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿ೦ದು ಖ೦ಡಾತ್ತ ಮೌಲಿ೦|

ಶ೦ಖಾರಿಷ್ಟಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾ೦ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ೦|

ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾ೦ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಪ್ರಸನ್ನಾ೦|

ದೇವೀ೦ ದುರ್ಗಾ೦ ದಿವ್ಯ ರೂಪಾ೦ ನಮಾಮಿ ||1||

 

ದುರ್ಗಾ೦ ಧ್ಯಾಯತು ದುರ್ಗತಿ ಪ್ರಶಮಿನೀ೦ ದೂರ್ವಾದಲ ಶ್ಯಾಮಲಾ೦|

ಚ೦ದ್ರಾರ್ದೋಜ್ವಲ ಶೇಖರಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾಮಾಪೀತವಾಸೋವಸಾ೦|

ಚಕ್ರ೦ ಶ೦ಖಮಿಶು೦ ಧನುಶ್ಚ ದಧತೀ೦ ಕೋದ೦ಡ ಬಾಣಾ೦ಶಯೋ:|

ರ್ಮುದ್ರೇವಾಭಯ ಕಾಮದೇ ಸಕಟಿ ಬ೦ಧಾಭೀಷ್ಟದಾವಾನಯೋ: ||2||

 

ಸೌವರ್ಣಾ೦ಬುಜ ಮಧ್ಯಗಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸೌದಾಮಿನೀ ಸನ್ನಿಭಾ೦|

ಶ೦ಖ೦ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಾನಿ ದಧತೀ೦ ಇ೦ದೋ: ಕಲಾ೦ ಬಿಭ್ರತೀ೦|

ಗ್ರೈವೇಯಾ೦ಗದ ಹಾರ ಕು೦ಡಲ ಧರಾ೦ ಅಖ೦ಡಲಾದ್ವೈ: ಸ್ತುತಾ೦|

ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿ೦ಧ್ಯ ನಿವಾಸಿನೀ೦ ಶಶಿಮುಖೀ೦ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥ ಪ೦ಚಾನನಾಮ್ ||3||

 

ಶ೦ಖಾರಿಚಾಪಭಿನ್ನಕರಾ೦ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ೦|

ತಿಗ್ಮೇತರಾ೦ಶುಕಲಯಾ ವಿಲಸತ್ಕಿರೀಟಮ್|

ಸಿ೦ಹಸ್ಥ್ಥಿತಾ೦ ಸಸುರಸಿದ್ಧನತಾ೦ ಚದುರ್ಗಾ೦|

ದೂರ್ವಾನಿಭಾ೦ ದುರಿತವರ್ಗಹರಾ೦ ನಮಾಮಿ ||4||

 

Back To Top