+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಓ೦ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿ೦ಶನ್ನಾಮ ಮಾಲಾ-ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಮಗಳು|

ಓ೦ ದುರ್ಗಾಯೈನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಚ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗ ಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗ ನಿಹ೦ತ್ರೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮ ಜ್ಞಾನ ದಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗ ದೈತ್ಯಲೋಕ ದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾ ಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ದುರ್ಗಮಾರ್ಗ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮ ಜ್ಞಾನ ಸ೦ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮ ಧ್ಯಾನ ಭಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗ ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಸುರ ಸ೦ಹ೦ತ್ರೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾಯುಧ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮಾ೦ಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮತಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ|
ಓ೦ ದುರ್ಗಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓ೦ ದುರ್ಗ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ|

 

ಇತಿ ದುರ್ಗಾದ್ವಾತ್ರಿ೦ಶನ್ನಾಮಾವಲಿಃ

 

Back To Top