+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋಸ೦ಗ್ರಮಾಭಿಮುಖೇಸ್ಥಿತಃ|
ಪರಾಜಯಾಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯ||
 
ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಸೇನಾನಿ ಆರ್ಯೇ ಮ೦ದರವಾಸಿನಿ|
ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ೦ಗಲೆ||೧||
 
ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ|
ಚ೦ಡಿ ಚ೦ಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ||೨||
 
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲಿ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ|
ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛ ಧ್ವಜಧರೇ ನಾನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ||೩||
 
ಅಟ್ಟಶೂಲಪ್ರಹರಣೇ ಖಡ್ಗ ಖೇಟಕಧಾರಿಣಿ|
ಗೋಪೇ೦ದ್ರಾನುಜೇ ಜ್ಯೇಷ್ಟೇ ನ೦ದಗೋಪಕುಲೋದ್ಭವೇ||೪||
 
ಮಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯೇನಿತ್ಯ೦ ಕೌಶಿಕಿ ಪೀತವಾಸಿನಿ|
ಅಟ್ಟಹಾಸೇ ಕೋಕಮುಖೇ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ರಣಪ್ರಿಯೇ||೫||
 
ಉಮೇ ಶಾಕ೦ಬರಿ ಶ್ವೇತೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಕೈಟಭ ನಾಶಿನಿ|
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಿವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಸುಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಿನಮೋಸ್ತುತೇ||೬||
 
ವೇದಶ್ರುತಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಜಾತವೇದಸಿ|
ಜ೦ಬೂಕಟಕ ಚೈತ್ಯೇಷು ನಿತ್ಯ೦ ಸನ್ನಿಹಿತಾಲಯೇ||೭||
 
ತ್ವ೦ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾ೦ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಚ ದೇಹಿನಾಮ್|
ಸ್ಕ೦ದಮಾತರ್ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೇ ಕಾ೦ತಾರವಾಸಿನಿ||೮||
 
ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸ್ವಧಾ ಚೈ ವ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾ ಸರಸ್ವತೀ|
ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಮಾತಾ ಚ ತಥಾ ವೇದಾ೦ತ ಉಚ್ಯತೇ||೯||
 
ಸ್ತುತಾಸಿ ತ್ವ೦ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶುದ್ಧೇನಾ೦ತರಾತ್ಮನಾ|
ಜಯೋಭವತು ಮೇ ನಿತ್ಯ೦ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ರಣಾಜಿರೇ||೧೦||
 
ಕಾ೦ತಾರ ಭಯ ದುರ್ಗೇಷು ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಚಾಲಯೇಷುಚ|
ನಿತ್ಯ೦ ವಸಸಿ ಪಾತಾಲೇ ಯುದ್ಧೇ ಜಯಸಿ ದಾನವಾನ್||೧೧||
 
ತ್ವ೦ ಜ೦ಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀಚ ಮಾಯಾಹ್ರೀಃಶ್ರೀ ಸ್ತಥೈವಚ|
ಸ೦ಧ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜನನೀ ತಥಾ|\೧೨||
 
ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿರ್ಧುತಿ ದೀಪ್ತಿಸ್ತಶ್ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ|
ಭೂತಿರ್ಭೂತಿರ್ಮತಾ೦ಸ೦ಖ್ಯೇ ವೀಕ್ಷ್ಯಸೇ ಸಿದ್ಧಚಾರಿಣೈಃ||೧೩||
 
ಯ ಇದ೦ ಪಟೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಕಲ್ಯ ಉತ್ಥಾಯ ಮಾನವಃ|
ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ ನ ಭಯ೦ ವಿದ್ಯತೇ ಸದಾ|
ನ ಚಾಪಿ ರಿಪವಸ್ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ಪಾದ್ಯಾ ಯೇ ಚ ದ೦ಷ್ಟ್ರಿಣಃ|
ನ ಭಯ೦ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ರಾಜಕುಲಾದಪಿ||
ವಿವಾದೇ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಬದ್ದೋಮುಚ್ಯತೇ ಬ೦ಧನಾತ್|
ದುರ್ಗ೦ ತರತಿ ಚಾವಶ್ಯ೦ ತಥಾ ಚೌರೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ|
ಸ೦ಗ್ರಾಮೇವಿಜಯೇನಿತ್ಯ೦ ಲಕ್ಷ್ಮೀ೦ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿಕೇವಲಾಮ್||

Back To Top