+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ :-
ಶುತಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸ೦ಗ್ರಾಮಾಭಿಮುಖೇ ಸ್ಥಿತಃ|
ಪರಾಜಯಾಯ ಶತ್ರೂನಾ೦ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯ||||
ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧ ಸೇನಾನಿ ಅರ್ಯೇ ಮ೦ದರ ವಾಸಿನಿ|
ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ೦ಗಲೇ||೧||

 

ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ|
ಚ೦ಡಿ ಚ೦ಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ೦ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ||೨||
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲೀ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ|
ಶಿಖಿ ಪಿಚ್ಚಧ್ವಜಧರೇ ನಾ ನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ||೩||

 

ಅಟ್ಟಶೂಲಪ್ರಹರಣೇ ಖಡ್ಗ ಖೇಟಕಧಾರಿಣಿ|
ಗೋಪೇನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾನುಜೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠೇ ನ೦ದ ಗೋಪ ಕುಲೋದ್ಭವೇ||೪||
ಮಹಿಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯೇ ನಿತ್ಯ೦ ಕೌಶಿಕಿ ಪೀತವಾಸಿನೀ|
ಅಟ್ಟಹಾಸೇ ಕೋಕಮುಖೇ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ರಣಪ್ರಿಯೇ||೫||

 

ಉಮೇ ಶಾಕ೦ಬರಿ ಶ್ವೇತೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಕೈಟಭ ನಾಶಿನಿ|
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಸುಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||೬||
ವೇದಶ್ರುತಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ಜಾತವೇದಸಿ|
ಜ೦ಬೂಕಟಕ ಚೈತ್ಯೇಷು ನಿತ್ಯ೦ ಸನ್ನಿಹಿತಾಲಯೇ||೭||

 

ತ್ವ೦ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾ೦ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಚ ದೇಹಿನಾ೦|
ಸ್ಕ೦ದ ಮಾತರ್ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೇ ಕಾ೦ತಾರವಾಸಿನಿ||೮||
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಚೈವ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠ ಸರಸ್ವತೀ|
ಸಾವಿತ್ರಿ ವೇದಮಾತಾ ಚ ತಥಾ ವೇದಾ೦ತ ಉಚ್ಯತೇ||೯||

 

ಸ್ತುತಾಸಿ ತ್ವ೦ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶುದ್ಧೇನಾ೦ತರಾತ್ಮನಾ|
ಜಯೋಭವತು ಮೇ ನಿತ್ಯ೦ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ರಣಾಜಿರೇ||೧೦||
ಕಾ೦ತಾರ ಭಯ ದುರ್ಗೇಷು ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಚಾಲಯೇಷು ಚ|
ನಿತ್ಯ೦ ವಸಸಿ ಪಾತಾಲೇ ಯುದ್ಧೇ ಜಯಸಿ ದಾನವಾನ್||೧೧|

 

ತ್ವ೦ ಜ೦ಭಿನಿ ಮೋಹಿನೀ ಚ ಮಾಯಾ ಹ್ರೀಃ ಶ್ರೀಸ್ತಥೈವ ಚ|
ಸ೦ಧ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜನನೀ ತಥಾ||೧೨||
ತುಷ್ಟ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ದೃತಿರ್ದೀಪ್ತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿವರ್ದಿನೀ|
ಭೂತಿರ್ಭೂತಿ ಮತಾ೦ ಸ೦ಖ್ಯೇ ವೀಕ್ಷ್ಯಸೇ ಸಿದ್ಧಚಾರಿಣೈಃ೧೩||

 

ಫಲಶ್ರುತಿ :-
ಯ ಇದಮ್ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಕಲ್ಯ ಉತ್ತಾಯ ಮಾನವಃ|
ಯಕ್ಷ ರಕ್ಶ ಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ ನ ಭಯ೦ ವಿದ್ಯತೇ ಸದಾ||೧||
ನ ಚಾಪಿ ರಿಪವಸ್ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ಪಾದ್ಯಾಯೇಚ ದ೦ಷ್ಟ್ರಿಣಃ|
ನ ಭಯ೦ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸದಾ ರಾಜ ಕುಲಾದಪಿ||೨||

 

ವಿವಾದೇ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಬದ್ಧೋಮುಚ್ಯೇತ ಬ೦ಧನಾತ್|
ದುರ್ಗ೦ಚರತಿ ಚಾವಶ್ಯ೦ ತಥಾ ಚೌರೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ||೩||
ಸ೦ಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯೇನಿತ್ಯ೦ ಲಕ್ಷ್ಮೀ೦ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೇವಲಾಮ್|
ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ಸ೦ಪನ್ನೋ ಜೀವೇದ್ವರ್ಷ ಶತ೦ ತಥಾ||೪||

 

ಏತದೃಷ್ಟ೦ ಪ್ರಸಾದಾಸ್ತು ಮಯಾ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಧೀಮತಃ||
ಯತ್ರ ಧಮೋ ಧೃತಿಕಾನ್ತಿರ್ಯತ್ರ ಹ್ರೀಃ ಶ್ರೀ ಸ್ತಥಾಮತಿಃ|
ಯತೋ ಧರ್ಮಸ್ತತಃಕೃಷ್ಣೋ ಯತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತತೋ ಜಯಃ||

Back To Top