+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಸ್ತೋತ್ರ-
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-
ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ಶ್ರುಣುಶ್ಚ ಕಮಲಾನನೇ|
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಭವೇತ್ ಸತೀ||೧||
ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವತ್ಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ|
ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಚಾದ್ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ||೨||
ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚ೦ಡಘ೦ಟಾ ಮಹಾತಪಾಃ|
ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹ೦ಕಾರಾ ಚಿತ್ತರೂಪಾ ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ||೩||
ಸರ್ವಮ೦ತ್ರಮಯೀ ಸತ್ತಾ ಸತ್ಯಾನ೦ದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಅನ೦ತಾ ಭಾವಿನೀ ಭಾವ್ಯಾಭವ್ಯಾಭವ್ಯ ಸದಾಗತಿಃ||೪||
ಶಾ೦ಭವೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಚಿ೦ತಾ ರತ್ನಪ್ರಿಯ ಸದಾ|
ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ||೫||
ಅಪರ್ಣಾನೇಕ ವರ್ಣಾ ಚ ಪಾಟಲಾ ಪಾಟಲಾವತೀ|
ಪಟ್ಟಾ೦ಬರ ಪರೀಧಾನಾ ಕಮಲಮ೦ಜೀರ ರ೦ಜಿನೀ||೬||
ಅಮೇಯ ವಿಕ್ರಮಾ ಕ್ರೂರಾ ಸು೦ದರೀ ಸುರಸು೦ದರೀ|
ವನದುರ್ಗಾ ಚ ಮಾತ೦ಗೀ ಮತ೦ಗಮುನಿ ಪೂಜಿತಾ||೭||
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈ೦ದ್ರೀ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ|
ಚಾಮು೦ಡಾ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪುರುಷಾಕೃತಿಃ||೮||
ವಿಮಲೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದಾ|
ಬಹುಲಾ ಬಹುಲಪ್ರೇಮಾ ಸರ್ವವಾಹನ ವಾಹನಾ||೯||
ನಿಶು೦ಭ ಶು೦ಭ ಹನನೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ|
ಮಧುಕೈಟಭ ಹ೦ತ್ರೀಚ ಚ೦ಡಮು೦ಡ ವಿನಾಶಿನೀ||೧೦|
ಸರ್ವಾಸುರ ವಿನಾಶಾ ಚ  ಸರ್ವ ದಾನವ ಘಾತಿನೀ|
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ಧಾರಿಣೀ ತಥಾ||೧೧||
ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರ ಹಸ್ತಾ ಚ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ|
ಕುಮಾರೀ ಚೈಕ ಕನ್ಯಾ ಚ ಕೈಶೋರೀ ಯುವತೀ ಯತಿಃ||೧೨||
ಅಪ್ರೌಢಾ ಚೈವ ಪ್ರೌಢಾ ಚ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಬಲಪ್ರದಾ|
ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶಾ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ||೧೩||
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ರೌದ್ರಮುಖೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ|
ನಾರಾಯಣೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಜಲೋದರೀ||೧೪||
ಶಿವದೂತೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಅನ೦ತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ|
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ||೧೫||
ಯ ಇದ೦ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯ೦ ದುರ್ಗಾನಾಮ ಶತಾಷ್ಟಕ೦|
ನಾಸಾಧ್ಯ೦ ವಿದ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪಾರ್ವತೀ||೧೬||
ಧನ೦ ಧಾನ್ಯ೦ ಸುತ೦ ಜಾಯಾ೦ ಹಯ೦ ಹಸ್ತಿನಮೇವ ಚ|
ಚತುರ್ವಗ ತಥಾ ಚಾ೦ತೇ ಲಭೇನ್ಮುಕ್ತಿ೦ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್||೧೭||
ಕುಮಾರೀ೦ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ದ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀ೦ ಸುರೇಶ್ವರೀಮ್|
ಪೂಜಯೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನಾಮ ಶತಾಷ್ಟಕಮ್||೧೮||
ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ದೇವಿ ಸರ್ವೈಃ ಸುರವರೈರಪಿ|
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಮ್ ಯಾ೦ತಿ ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್||೧೯||
ಗೋರೋಚನಾಲಕ್ತಕ ಕು೦ಕುಮೇನ|
ಸಿ೦ದೂರ ಕರ್ಪೂರ ಮಧುತ್ರಯೇಣ|
ವಿಲಿಖ್ಯ ಯ೦ತ್ರ೦ ವಿಧಿನಾ ವಿಧಿತೋ|
ಭವೇತ್ ಸದಾ ಧಾರಯತೇ ಪುರಾರಿಃ||೨೦||
ಭೌಮಾವಾಸ್ಯಾ ನಿಶಾಮಗ್ರೇ ಚ೦ದ್ರೇ ಶತಭಿಷಾ೦ಗತೇ|
ವಿಲಿಖ್ಯ ಪ್ರಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ ಭವೇತ್ಸ೦ಪದಾ೦ ಪದಮ್||೨೧||
 ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಸಾರ ತ೦ತ್ರೇ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸಮಾಪ್ತಮ್|

Back To Top